11 Eylül 2016 Pazar

4/1 VE 4/2 NO'LU TEBLİĞLERDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

11 Eylül 2016 PAZAR
Resmî Gazete Sayı : 29828 /TEBLİĞ/ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
4/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/35)’ DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/41)
MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Ortasu trolü avcılığı yapan balıkçı gemilerinde bu faaliyetleri sırasında barbunya, tekir, kalkan, mezgit gibi dip balıkları bulundurulamaz. Kuru ve toplanmış olması şartıyla dip trolü ağları ambarda, kapıları ise ambarda veya güvertede bulundurulabilir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendindeki “50” ibaresi “100” olarak değiştirilmiş, onbirinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Gırgır ağı olmayan balıkçı gemilerine ışıkla avcılık izni verilmez, bu ağlar olmadan ışıkla avcılık faaliyetinde bulunulamaz.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Avcılığı açık alanlardan,
1) 1 Ekim 2016-14 Nisan 2018 tarihleri arasındaki dönemde;
- Rumeli Karaburun ile Kefken Adası Feneri arasında kalan karasularımızda (Harita-52-1),
- Tosun Burnu ile Samsun İli, Yakakent İlçesinde, Çayağzı Burnu arasında kalan karasularımızda (Harita-52-2),
2) 1 Ekim 2018-14 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemde;
- Bulgaristan sınırı ile Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29°05.421' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-1),
- Kocaeli ili, Kandıra ilçesinde Kefken Adası Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) ile Bartın ili, Kurucaşile ilçesinde Tosun Burnu (41° 52.000' N - 32° 52.271' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-2),
- Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile Samsun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü yer (41° 08.874' N - 37° 10.112' E) arasında kalan karasularımızda (Harita-51-3),
Beyaz kum midyesi avcılığında bulunulabilir. Ancak belirtilen dönemlerde, 15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında beyaz kum midyesi avcılığı yasaktır. ”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 47 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(26) Bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüğüne, avladıkları türlere ve faaliyetlerine göre ürünlerini karaya çıkarabilecekleri yerlere ilişkin düzenlemeler yapılabilir.”
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
_________________
4/2 NUMARALI AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/36)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ / (TEBLİĞ NO: 2016/42)
MADDE 1 – 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36)’in Ek-5 indeki ARDAHAN satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
ARTVİN
Merkez Hatila deresi
Şavşat Bilbilan gölleri, Meşeli Karagöl.
Borçka Karagöl
ARDAHAN
Posof Yolağzı Köyü Gölü, Alabalık Gölü, Derindere, Vahla, Alabalık dereleri.
Hanak Kasrit Deresi. Çengelek Suyu.
Merkez Alabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere).

1 Eylül 2016 Perşembe

4/2 numaralı Amatör Balıkçılığı Düzenleyen Tebliğ

4-2-NUMARALI-AMATÖR-AMAÇLI-SU-ÜRÜNLERİ-AVCILIĞININ-DÜZENLENMESİ-HAKKINDA-TEBLİĞ

4/1 No'lu Tebli (Devam)

YEDİNCİ BÖLÜM
Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler
Nakil belgesi düzenlenmesi
MADDE 45-(1)Denizlerden ve içsulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde ek- 8’de yer alan “Nakil Belgesi”nin alınması zorunludur.
(2) 50 kg ve daha az miktardaki su ürünleri için nakil belgesi aranmaz.
(3) Menşe Belgesi istenen ürünler için düzenlenen menşe belgesi nakil belgesi yerine geçer. Bu ürünler için ayrıca nakil belgesi düzenlenmesi gerekli değildir.
(4) Nakil belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme yetkisini, il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şartıyla su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlikleri veya üst birliklerine verebilir.
(5) Nakil belgelerinin geçerlilik süresi, belge üzerinde belirtilen nakil saatinden başlamak üzere 24 saattir.

Özel Ürün Menşe Belgesi
MADDE - 46 (1) Kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem amaçlı su ürünleri istihsal edeceklerle ilgili düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem amaçlı su ürünleri istihsal edeceklerin, istihsalde bulunacakları yerdeki il müdürlüğüne başvurarak, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi alması zorunludur.
b) Düzenlenen ruhsat tezkerelerinde istihsalde bulunulacak tür bilgisinin yer alması zorunludur. Bu belge ile başka illerde de istihsal faaliyetinde bulunulabilir.
c) Bu madde kapsamında istihsalde bulunan kişilerin, istihsal ettikleri ürünleri için ek-7’de yer alan “Özel Ürün Menşe Belgesi”ni düzenlemesi, düzenledikleri menşe belgelerini istihsalin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz ederek Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıt ettirmesi zorunludur.
ç) SUBİS’e kaydı yapılan menşe belgeleri, il/ilçe müdürlüklerince “Kaydedilmiştir” notu düşülerek, onaylanıp mühürlenir. Onaylanan belgenin aslı ürün beraberinde, bir örneği ise onaylayan il/ilçe müdürlüğünde kalır.
d) Onaylanmış menşe belgesi bulunmayan kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem amaçlı su ürünlerinin nakli yasaktır.
e) Bu madde kapsamında istihsal edilen ürünlerin su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerine gitmesi halinde, tesisler gelen ürünler için menşe belgesindeki bilgileri esas alarak, SUBİS’ten satış bildirimi düzenlemek zorundadır.

Diğer genel hükümler
MADDE 47 – (1) Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka olarak gemiye yazılması ve görülebilecek şekilde bulundurulması zorunludur.
(2) Uzatma ağı, parekete gibi pasif avlanma araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir bilginin yer alması zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlanma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir.
(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler yalnızca Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir. Ruhsat tezkerelerinde belli bir türe yönelik avcılık yapacağı belirtilenler, balıkçı gemisi olmaksızın, belirtilen türlere yönelik istihsal faaliyetinde bulunabilir.
(4) Bakanlıkça su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmemiş gemilerde, ticari amaçlı avcılıkta kullanımına izin verilen avlanma araçları bulundurulamaz.
(5) Ruhsat tezkeresi askıya alınmış olan balıkçı gemilerinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında getirilmiş düzenlemelere aykırılıklarının tespiti halinde, idari yaptırımlar askıya alınma işlemi dikkate alınmaksızın uygulanır.
(6) Bakanlıkça yardımcı balıkçı gemisi olarak ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemileri avcılık faaliyetinde bulunamaz. Bu gemilerde bom direği, power – bloc, matafara, ırgat gibi avcılıkta kullanılacak hiçbir alet ve ekipman bulunamaz.
(7) Yardımcı balıkçı gemisi olarak ruhsat tezkeresi düzenlenmemiş gemiler balık naklinde kullanılamaz.
(8) Gerekçeleri Bakanlıkça uygun görülenler hariç olmak üzere, faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarını bulundurmayan balıkçı gemilerine avcılık “İzin Belgesi” ve " Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş Yakıt Alım Belgesi" düzenlenmez, ruhsat tezkerelerinin vize işlemleri yapılmaz.
(9) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış 12 metre ve daha büyük boydaki balıkçı gemilerinin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 28 inci maddesi gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları türlere ilişkin kayıtları için il müdürlüklerinden alacakları seyir defterini tutmaları ve istenilen şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur. Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, daha küçük boydaki balıkçı gemileri için de seyir defteri tutma zorunluluğu getirilebilir.
(10) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu benzeri maddeler ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.
(11) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış yapılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. Dalma yöntemi ile balık dışındaki su ürünleri istihsali yapacak olanların, 2/9/1997 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Sualtı Adamları Yönetmeliği kapsamında alınmış olan dalış belgesine sahip olmaları zorunludur.
(12) Dalma yöntemi ile yapılacak avcılıkta kullanılan kompresör, nargile donanımı gibi ekipmanlar ile dalış tüplerinin, dalma yöntemi ile avcılık yapmak üzere izin belgesi almamış olan balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. İzin belgesi alan balıkçı gemilerinde ise sadece dalma yöntemi ile avcılık yaptıkları zamanlarda bulundurulabilir. Dalma yöntemiyle avcılığına izin verilen tür dışında başka türlerin avlanması durumunda izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi düzenlenmez.
(13) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.
(14) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri, belgelenmeleri şartıyla boy, zaman ve yer yasaklarına tabi değildir.
(15) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 metrelik sahada, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
(16) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Kiralanmış alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
(17) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olaylar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına Bakanlıkça izin verilebilir. İzin verilen alanda, süresi belirtilmek suretiyle diğer balıkçılık faaliyetlerine sınırlama veya yasaklama getirilebilir.
(18) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin mülkiyetinde olan veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce işletilen bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile dip trolü, elektrik cereyanı ve elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kullanacak olanlar ile bu alanlarda her nevi üretim ve ıslah çalışmaları yapacak olanlar, bu faaliyetlere başlamadan önce Bakanlığın iznini almak zorundadırlar.
(19) Ek-9’daki listede yer alan akarsuların denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır.
(20) Av yasağı döneminde avlanmış ürünlerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.
b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok tespitini yapan il/ilçe müdürlüğünden ihracat izni alınması zorunludur.
c) Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledilebilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya ilçe müdürlüğünden ek-6’da yer alan “Menşe Belgesi”nin alınması ve istenildiğinde ilgililere gösterilmesi zorunludur.
ç) Menşe belgesi alınarak, avcılığın yasak olduğu yerlere sevk edilen su ürünleri için, satışın yapılacağı yerin il/ilçe müdürlüğünden ayrıca izin alınması zorunludur. Menşe belgeli bir ürünün birden fazla yere dağıtımı, ek-10’da yer alan “Dağıtım/Satış Belgesi” ile gerçekleştirilir.
(21) Bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen ürünler için menşe/nakil belgesi düzenlenmez.
(22) Su ürünlerinin ülke çapında kontrolünün sağlanabilmesi için, damızlık, yumurta, larva, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin nakli, istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.
(23) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benzeri) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.
(24) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru balık toplanması yasaktır.
(25) Bakanlık görevlileri ile Bakanlıkça bilimsel amaçlı çalışmalar için görevlendirilenler, bir izine gerek kalmaksızın, balıkçı gemilerinde su ürünleri istihsaline ilişkin inceleme ve gözlemler yapmak amacı ile bulunabilir. Bu görevlilere gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur.

Denizlerle ilgili diğer hükümler
MADDE 48 – (1) Trol gemilerinde su üstü radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı cihazlar bulundurulması zorunludur. Boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerinde su üstü radarı bulundurulması yasaktır.
(2) Marmara Denizinde su ürünleri avcılığında frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul ve Çanakkale boğazlarından, Marmara Denizine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdürlüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat ederek açtırmak zorundadırlar.
(3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının korunması amacıyla Marmara Denizinde I (a) grubu maden çıkarılması yasaktır.
(4) Münhasır ekonomik bölgede ve uluslararası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avlanabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kullanılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit edilir. Başka ülkenin Münhasır Ekonomik Bölgesinde yada karasularında avcılık yapacaklar Bakanlıktan izin almak zorundadır.
(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak ilân edilmediği sürece, bu Tebliğ ile karasularımız için getirilen düzenlemeler, bu suların bitişiğindeki uluslararası sularda da aynı şekilde uygulanır.
(6) Uluslararası sularda av yapacak olan gemiler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uymak zorundadırlar.
(7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde diğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusunda, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarılması zorunludur.
(8) Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişindeki mendireklerin başından itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır.
(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların üretimini arttırmak ve desteklemek için tasarlanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık iznine tâbidir.
(10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerlerinde istihsal vasıtaları bulundurulamaz. Ancak yasak zaman ve yerlerden geçiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde bu hüküm uygulanmaz.
(11) Birincil ve/veya ikincil av araçları trol veya gırgır olarak tanımlanmış balıkçı gemilerinin, bu av araçlarının her ikisinin karasularımızda kullanımının yasak olduğu dönemde, Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtalarıyla avcılık yapması yasaktır.
(12) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan kuluçkahanelerin, denizden su alım sistemine su alım noktalarından itibaren 500 metre yarıçaplı mesafede, su ürünleri avcılığı yasaktır.
(13) Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik halat, bom direği bulundurulması yasaktır.

İçsularla ilgili diğer hükümler
MADDE 49 – (1) Balıkçı gemisine ihtiyaç duyulmadan istihsal yapılan sülük, kurbağa, kara salyangozu gibi türler hariç olmak üzere, içsularda kiralama yapılmaksızın ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır. Kiralama işlemleri devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahalarında kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari olarak su ürünleri avcılığı yapılamaz.
(2) Teknik Şartnamelerinde yer verilmesi şartıyla, su ürünleri istihsal hakkı kiraya verilen alanlarda belge düzenlenmesi gereken asgari ağırlığa ilişkin farklı düzenlemeler yapılabilir.
(3) Kiralanmış alanlardaki istihsal hakkı, kiralayan müstecire aittir. Bu alanlarda müstecir tarafından İl Müdürlüğüne bildirilen ve ruhsat tezkeresi düzenlenen balıkçı gemileri ile avcılık faaliyetinde bulunulabilir.
(4) İçsularda trol ve gırgır ağları ile avcılık yapılamaz.
(5) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bulundurulamaz.
(6) Göletlerde yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Göletlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Göletler sadece onaylanmış ve izin verilmiş projeler için kiraya verilebilir. Projeye dayalı olarak üretime açılan göletlerde yapılacak üretim ile ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
b) Projeye dayalı olarak kiraya verilen göletlerde yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı, su ürünleri ile ilgili zaman, boy ve tür bakımından getirilen düzenlemelere tabidir.
(7) Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı su ürünleri avcılığı için kiraya verilemez. Ancak ülke sınırını oluşturan akarsular ve göllerde Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesinde ticari amaçlı su ürünleri avcılığına istisnai olarak izin verilebilir. Bakanlıkça belirlenecek esaslar, bu Tebliğ ile getirilen genel düzenlemelerden farklı olarak zaman, tür, büyüklük, miktar ve kullanılacak istihsal vasıtaları açısından farklılıklar içerebilir.
(8) İçsularda kullanılacak ağların asgari vasıf ve şartları il müdürlüklerince belirlenir ve ilan edilir. Asgari vasıf ve şartları belirlenenlerin dışındaki ağların kullanılması yasaktır.
(9) Bakanlık izni olmadan içsularda, gümüş balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile avcılık yapılması yasaktır.
(10) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının yasak olduğu dönemlerde balıkçı gemilerinin karaya çekilmesi zorunludur. Balıkçı gemilerinin karaya çekileceği yerler, gerektiğinde il müdürlüklerince de belirlenebilir.
(11) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulunmak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemilerinin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır.
(12) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkların başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıplarının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.
(13) Av yasağından önce avlanılan ve stok tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.
(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.
(15) İçsularda avlanmış olan balıkların Bakanlık izni haricinde canlı olarak taşınması ve nakledilmesi yasaktır.
(16) DSİ Genel Müdürlüğünce işletilen bütün istihsal yerlerinde etüt, inceleme ve araştırmalar yapmak üzere görevlendirilen kurum personeli için, bu görevleri süresince Bakanlıktan ayrıca bir izin alınması zorunlu değildir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 50 – (1) 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No:2012/65) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
MADDE 51 – (1) Bu Tebliğ, geçerliliği 31/8/2020 tarihinde sona ermek üzere, 1/9/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 52 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.